AroBac

Praktijk voor aroma- en Bach Bloesemtherapie voor mens en dier!


Jolanda Verhoeks – Aroma- en Bach bloesem therapeut

correspondentieadres: Holstraat 151, 5654 BN, Eindhoven

(let op! Geen bezoekadres)

06-12968009

www.arobac.nl   info@arobac.nl

KVK: 80348165           BTW: NL003427263B27

Artikel 1: Definitie

1.1 Therapeut van AroBac: Jolanda Verhoeks

1.2 Cliënt: wederpartij van AroBac

– Onder Cliënt wordt ook verstaan de ouders / voogd van een minderjarig kind

– Onder cliënt wordt ook verstaan de eigenaar van een dier, of een gerecht machtige van een dier (bijvoorbeeld een asiel, opvang, etc.)

1.3 De diensten die AroBac verleent incl. aangeraden producten op maat samengesteld voor cliënt

1.4 Het traject geboden aan cliënt, welke kan bestaan uit een los consult of meerdere consulten, naar gelang nodig is.

Artikel 2: toepasselijkheid

2.1 Op alle overeenkomsten tussen AroBac en cliënt zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en nadrukkelijk deze algemene voorwaarden. Cliënt gaat hiermee akkoord dat eventuele andere algemene voorwaarden niet van toepassing zijn onder de overeenkomst tussen beide partijen. 

2.2 Cliënt gaat akkoord met deze algemene voorwaarden zodra er een samenwerkingsverband tussen beide partijen ontstaat (het aanvaarden van een opdracht / nemen van een consult).

2.3 Eventuele wijzigingen moeten door AroBac schriftelijk doorgegeven worden aan de cliënt. In geval dit over een deel van dit document is, blijven overige punten gelden zoals ze waren en is de wijziging alleen geldig op dat deel.

Artikel 3: totstandkoming en wijziging overeenkomst 

3.1 totstandkoming van een overeenkomst kan bestaan uit losse consulten of een traject (meerdere consulten).

3.2. De overeenkomst tussen therapeut en cliënt is geldig zodra er schriftelijk (via mail/ app/ post) of mondeling een overeenkomst is afgesloten waarbij beide partijen overeen zijn gekomen betreffende de prijs en afspraak voor 1 of meerdere consulten.

3.3 wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst komen alleen tot stand nadat deze door beide partijen schriftelijk of mondeling zijn bevestigd. 

Artikel 4: duur overeenkomst en ontbinding

4.1 De duur van een overeenkomst is afhankelijk van het afgesproken traject. Dit kan een los consult zijn of een traject met meerdere consulten. 

4.2 Indien een los consult of traject afgelopen is, dan is er een mogelijkheid tot verlenging. 

4.3 Beide partijen mag een overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang, mits kennis gegeven door een aangetekende brief indien:

 • Wederpartij één of meer van de verplichtingen niet is nagekomen of nalatig is geweest om aan de verplichtingen te voldoen binnen een bij aangetekende brief gestelde termijn.
 • Voor wederpartij een faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op staking of beëindiging van de onderneming.
 • Wederpartij zich niet aan de afspraken houdt, ook niet na hierop gewezen te zijn. AroBac is hierbij gerechtigd om eventuele gelden die tegoed zijn van cliënt op te eisen (bijvoorbeeld niet komen opdagen op afspraken zonder te annuleren).

Artikel 5: annulering

5.1 Annulering dient uiterlijk 48 uur voor aanvang van een consult gemeld te worden.

5.2 bij annulering gelden de volgende regels:

 • Bij annulering 48 uur of eerder voor de afspraak, is kosteloos
 • Bij annulering tussen de 48 – 24 uur voor afspraak wordt 50% voor de kosten van een consult in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen de 24 uur voor een afspraak wordt 100% van de kosten voor een uur consult in rekening gebracht. 

5.3 Indien de therapeut verhinderd is, ongeacht de oorzaak is deze gerechtigd de afspraak te verzetten / annuleren zonder dat cliënt recht heeft op vergoeding. 

 • De therapeut zal indien mogelijk hierbij ook de 48 uur aanhouden
 • Indien er sprake is van overmacht, mag de therapeut ook korter voor de afspraak annuleren (bijvoorbeeld bij noodgeval, onmacht of ziekte).

Artikel 6: tarieven

De actuele tarieven zullen ten alle tijden vermeld staan op de website* en / of medegedeeld worden tijdens het afspreken van een consult. 

*prijswijzigingen voorbehouden

Artikel 7: facturering en betaling en in gebreke blijven van betaling

7.1 Betaling dient direct na het consult voldaan te worden, bij voorkeur via een ideal link of contant.

 • Indien niet direct betaald kan worden, dient het bedrag binnen maximaal 7 werkdagen, na ontvangst van de factuur, op de rekening te zijn bijgeschreven. 
 • Indien de factuur na 7 dagen nog niet voldaan is, wordt er via email (of indien er geen e-mail beschikbaar is, per aangetekende brief) een herinnering gestuurd, waarin tevens weer een betalingstermijn van 7 dagen gesteld wordt.
 • Na dit 2e termijn wordt er bij uitblijven van betaling een derde herinnering verzonden, met ophoging van administratiekosten van € 15,00. Ook hiervoor geldt een termijn van 7 dagen.
 • Blijft hierna betaling nog steeds uit, dan wordt het dossier uit handen gegeven aan een incassobureau / deurwaarder, door AroBac gekozen. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cliënt.

7.2 De factuur wordt na consult via mail naar cliënt toegezonden, indien cliënt niet over een email adres beschikt kan dit via post geschieden (dit dient bij de intake al aangegeven te worden). 

Artikel 8: beroepsgeheim, dossierbeheer en inzagerecht

Beroepsgeheim:

Als therapeut, zal ik voorzichtig omgaan met de informatie die verkregen wordt tijdens een intake / anamnese en consult en deze vertrouwelijk behandelen. Het besprokene blijft tussen therapeut en cliënt. 

 • Indien er toestemming is, kunnen gegevens gedeeld worden met (dieren-, huis)arts / specialist (tegen kleine vergoeding, welke doorberekend wordt aan cliënt).

Uitzondering hierop is bij een collegiaal overleg / studie omstandigen en een casus besproken dient te worden, deze zal wel volledig anoniem gebeuren, dus zonder gegevens van de cliënt.

Dossierbeheer:

 Vanaf de intake en de afname van de anamnese wordt er een dossier aangemaakt. Hierin is er onderscheidt in een papieren dossier en een digitaal dossier. De wettelijke termijn van bewaring van dossiers is 15 jaar. 

Papieren Dossier:

In het papieren dossier komen alle formulieren* die ingevuld worden tijdens het consult, dit houdt in:

 • Het intakeformulier
 • Anamneseformulier
 • Checklist
 • Eventuele andere formulieren

* dit gaat om formulieren die ter plaatse met de hand zijn ingevuld

Digitaal dossier:

In het digitale dossier komen korte verslagen te staan, welke de vorderingen bijhouden en ook welke remedies meegegeven worden. 

Tevens kunnen formulieren die digitaal ingevuld en teruggestuurd zijn ook in het digitale dossier terecht komen. 

Inzage:

 • De cliënt heeft ten alle tijden recht om het dossier in te zien, tijdens een bezoek en in aanwezigheid van de therapeut. Dit geldt voor het papieren dossier en voor het digitale dossier
 • Aanvraag voor inzage dient vooraf schriftelijk ingediend te worden. 
 • Cliënt heeft recht om tegen een kleine vergoeding een schriftelijk rapport te ontvangen van het dossier of een kopie van het dossier desgewenst.
 • Ook is het mogelijk om een rapportage te verkrijgen voor andere zorgverleners die gemoeid zijn met de cliënt ((dieren/kinder)arts / specialist), dit tegen een kleine vergoeding die voor kosten van de cliënt komen. Let op! Alleen met toestemming van alle partijen.

Artikel 9: aansprakelijkheid

9.1 AroBac is niet aansprakelijk voor foute diagnoses door verstrekking van foute gegevens door cliënt

9.2 AroBac is niet aansprakelijk aan schade aan goederen van cliënt tijdens behandeling / consult

9.3 Cliënt heeft een heeft een inspanningsverplichting door de therapeut voorgestelde behandeling

9.4 AroBac is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van de behandeling / gevraagde inspanning

9.4 AroBac is geen medische instelling en geeft geen diagnoses af en ook geen geneeskundige garantie, noch is de therapeut aansprakelijk voor enige medische complicaties tijdens en na de  gevolgen van een behandeling / consult.

9.5 AroBac is slechts bevoegd voor het geven van consulten aan volwassenen, kinderen en dieren op het gebied van Aromatherapie en Bach bloesem therapie, cliënt is zelf verantwoordelijk voor het overleggen met een (dieren) arts / specialist over eventuele gevolgen aangaande een huidige (reguliere) behandeling / gebruik van medicatie. 

9.6 indien er sprake is van het meegeven van een Bach remedie of een verzorgingsproduct, dan dient men bij de laatste zelf te kijken of er een gevoeligheid optreedt. Bij mensen is het een klein beetje van het product in de plooi van de elleboog smeren (binnenkant elleboog) en dit 24 uur afwachten. Indien er geen reactie is, dan is het product veilig te gebruiken. Bij dieren kan het uitgeprobeerd worden op een plek waar weinig haar zichtbaar is (niet in de buurt van weke delen). Bach is altijd veilig te gebruiken, er zijn tot dusverre geen bijwerkingen of gevoeligheden bekend. 

Artikel 10: diensten en producten

AroBac is een praktijk voor aroma- en Bach bloesem therapie voor mens en dier.

Alle producten worden samengesteld op de klachten van de cliënt en zijn dus niet overdraagbaar op andere mensen / dieren. 

Diensten:

De diensten die aangeboden worden zijn:

 • Intake + afname anamnese
 • Opstellen voorlopige conclusie en behandelplan
 • Consulten + vervolgconsulten
  • Bij eerste consult wordt verder ingegaan op de intake en anamneseformulier en wordt ook bij de intake ingepland
  • Bij vervolgconsulten worden de vorderingen bijgehouden en gekeken of er een aanpassing nodig is voor het behandelplan 

Producten:

Tijdens een consult kan er aangeraden worden om een product te gebruiken. Producten kunnen o.a. Bestaan uit:

 • Bach bloesem remedie, dit wordt afgestemd op de cliënt, bij vervolgconsulten wordt gekeken of remedie nog gebruikt kan worden of aangepast moet worden.
 • Bij aromatherapie, kunnen er diverse producten meegegeven worden. Alle producten van deze therapie zijn alleen voor uitwendig gebruik! Product en hoeveelheid wordt per keer afgestemd. Tevens wordt deze op maat gemaakt voor de cliënt en zijn niet overdraagbaar aan anderen. (uitzonderingen kunnen zijn o.a. Middelen tegen ongedierte bij dieren, of insectwerende- / steek verzachtende/helende middelen bij mensen)

Artikel 11: toepasselijk recht

11.1 op de diensten van AroBac is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12: geschillen

12.1 als er sprake is van een geschil tussen AroBac en cliënt, dan dient er eerst een aangetekende brief gestuurd te worden waarin het geschil beschreven en kenbaar gemaakt wordt. 

12.2 AroBac zal trachten om binnen 14 werkdagen een reactie terug te zenden.

12.3 AroBac heeft het recht om in alle billijkheid samen met cliënt tot een oplossing te komen waar beide partijen zich in kunnen vinden. 

12.4 indien beide partijen er niet uit kunnen komen, dan is alleen de rechtbank bevoegd om het geschil verder te behandelen. 

Privacy

AroBac is een praktijk welke zich houdt aan de wet AVG. Dit wil zeggen dat er zorgvuldig met uw gegevens om wordt gegaan. Deze zullen niet zonder toestemming van cliënt doorgegeven worden aan derden. 

Uitzonderingen hierop zijn:

 • Minderjarigen tot 16 jaar, hierbij wordt getracht dat minimaal 1 ouder /voogd op de hoogte is van de behandeling, dit doordat ouder / voogd aanwezig dient te zijn bij het consult. 
 • Er vanuit de reguliere geneeskunde een vraag is om gegevens te delen (met toestemming cliënt)
 • Cliënt zelf vraagt om informatie / inzage dossier

De volgende gegevens worden opgeslagen (zowel in het papieren dossier als digitaal)

 • Naam
 • Adres
 • Postcode / woonplaats
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Email
 • Ingevulde formulieren
 • Rapportage
 • vorderingen
 • Meegekregen producten en de inhoud hiervan (dit om bij vervolgconsulten te kijken of een middel / product aangepast dient te worden)

De bewaarplicht is wettelijk gezien 15 jaar.

Om de privacy te waarborgen, zal er zorgvuldig met de gegevens om worden gegaan en alleen de therapeut [Jolanda Verhoeks] hier toegang tot hebben. 

Opgemaakt oktober 2021 te Eindhoven.